Đang thực hiện
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Quên mật khẩu?
 
Top adv
Tiếng Việt English
 • Các công trình đã công bố của PGS. TS. Cao Đình Triều
 • Ảnh Banner 05
 • Ảnh Banner 04
 • Ảnh Banner 03
 • Ảnh Banner 02
 • Ảnh Banner 01
 •  
 •  
Các công trình đã công bố của PGS. TS. Cao Đình Triều

Thứ 5, 26 tháng 02 2015 13:59

CÁC BÀI BÁO
 
1.Cao Đình Triều, 1977. Một số kết quả nghiên cứu các đứt gãy miền võng Hà Nội. Tạp chí Sinh vật-Địa học Tập XV-số 3, Hà nội, 71-73.
2.Phạm Văn Thục; Cao Đình Triều, 1979. Về mối quan hệ tương quan giữa độ hoạt động địa chấn với độ cao địa hình và dị thường trọng lực phía Bắc Việt nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 4-số 1, Hà nội, 115-119.
3.Cao Đình Triều, 1979. Tính hiệu chỉnh biến thiên trọng lực theo thời gian trong thăm dò bằng phương pháp trọng lực. Tạp chí Địa chất ,Tập 141-số 1-2, Hà nội, 11-13.
4.Cao Đình Triều, 1979. Về trạng thái cân bằng đẳng tĩnh vỏ Trái đất vùng trũng Hà Nội. Các công trình nghiên cứu của Viện các khoa học về Trái đất năm 1977-1978, Tập Vật lý địa cầu, Hà nội, 116-121.
5.Cao Đình Triều, 1979. Vấn đề tính hiệu chỉnh biến thiên trong lực theo thời gian trong công tác thăm dò bằng phương pháp trọng lực. Các công trình nghiên cứu của Viện các khoa học về Trái đất năm 1977-1979, Tập Vật lý địa cầu, Hà nội, 225-232.
6.Bùi Công Quế;Cao Đình Triều, 1979. Tìm hiểu về các đứt gãy ở Việt Nam theo tổng hợp tài liệu địa vật lý. Các công trình nghiên cứu của Viện các khoa học về Trái đất năm 1977-1979, Tập Vật lý địa cầu, Hà nội, 106-115.
7.Bùi Công Quế;Cao Đình Triều,1980. Tìm hiểu thên một vài đặc điểm cấu trúc bên trong vỏ Trái đất Miền Bắc Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu Vật lý địa cầu năm 1979, Hà nội, 239-245.
8.Cao Đình Triều, 1985. Về khả năng sử dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý trong khảo sát, đánh giá trữ lượng quặng mỏ phosphorit ở Việt Nam. Tuyển tập công trình Vật lý địa cầu năm 1984, Tập IV, Hà nội, 198-205.
9.Bùi Công Quế;Cao Đình Triều...,1984. Sử dụng tổng hợp tài liệu địa vật lý để nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam. Thông báo khoa học Vịên KHVN, Hà nội, 79-81.
10.Cao Đình Triều;Hoàng Văn Vượng,1985. Phương pháp nghiên cứu đứt gãy trên cơ sở mô hình cấu trúc khối vỏ Trái đất. Tuyển tập công trình Vật lý địa cầu năm 1984, Tập IV, Hà nội, 185-197.
11.Cao Đình Triều, 1985. Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu trọng lực nghiên cứu cấu trúc sâu vỏ Trái đất phần phía Bắc Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỹ thuật địa chất Việt Nam lần thứ hai, Tập 6, Hà nội, 27-40.
12.Cao Đình Triều;Hoàng Văn Vượng, 1986. Tìm hiểu quy luật biến đổi mật độ vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam và ứng dụng trong phân tích tài liệu trọng lực. Các công trình khoa học của Trung tâm nghiên cứu Vật lý địa cầu năm 1985-1986, TậpV, Hà nội,179-207.
13.Cao Đình Triều, 1986. Một số kết quả bước đầu phân tích kết hợp bản đồ lineament và trường từ DTa nghiên cứu đứt gãy phần phía Bắc lãnh thổ Việt Nam. Các công trình khoa học của Trung tâm nghiên cứu Vật lý địa cầu năm 1985-1986, TậpV, Hà nội,119-125.
14.Cao Đình Triều, 1987. Mật độ lineament và độ hoạt động động đất lãnh thổ Bắc Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 9-số1, Hà nội,27-30.
15.Cao Dinh Trieu, 1993. Seismic hazard in Vietnam. The practice of Earthquake hazard assesment, Robin K. McGuire, p 274-276.
16.Cao Đình Triều, 1995. Mô hình mật độ vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Tin học và Điều khiển học, Tập 14-số 3, Hà nội, 56-64.
17.Cao Dinh Trieu, 1995. New results about structure of Earth’s crust in Vietnam. Journal of Geology, Series B-No 5-6, Hanoi, p 331-340.
18.Cao Dinh Trieu, 1995. Delineation and characterization of seismic zones in Vietnam. Proceeding of The fifth International Conference on Seismic Zonation, Nice,France, p 334-341.
19.Cao Dinh Trieu, 1995. Some new results about structure of the earth’s crust in Vietnam. Proceeding of the NCST of Vietnam, Volume 7-No 2, Hanoi, p 125-134.
20.Cao Đình Triều, 1996. Cấu trúc vỏ Trái đất vùng chấn tâm động đất Tuần Giáo. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 18-số 2, Hà nội, 80-84.
21.Cao Dinh Trieu, 1996. Revelation of seismogenic zones after geological and geophysical data. Journal of Computer science and Cybernetic, Volume 12-No2, Hanoi,p 41-51.
22.Cao Đình Triều; Nguyễn Thanh Xuân, 1997. Quy luật phân bố chấn tâm và khả năng dự báo khu vực phát sinh động đất mạnh ở Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Tập 238-số1-2, Hà nội, 33-38.
23.Cao Đình Triều; Lê Tử Sơn, 1997. Động đất Mường Luân (Ms=5,0) ngày 23 tháng 6 năm 1996. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 19-số 1, Hà nội, 19-25.
24.Cao Đình Triều, 1997. Một số kết quả bước đầu đánh giá vận tốc dịch chuyển và trạng thái ứng suất vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Tập 240-số 5-6, Hà nội, 33-39.
25. Nguyễn Thanh Xuân, Cao đình Triều,1997. Sử dụng hệ thông tin Địa lý (GIS) đánh giá nguy hiểm động đất vùng Điện Biên-Sơn La. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 19, số 2, Hà nội, 119-123.
26. Cao Dinh Trieu, 1997. Earthquake generation zones on the territory of Vietnam. ACTA Geophysica Polonica, Vol.XLV,No.3, p.215-225.
27. Cao Dinh Trieu, 1997. The strong seismogenic zones in Vietnam. Journal of Geology, Series B,No9-10, p.47-62.
28. Cao Đình Triều, 1997. Đứt gãy sinh chấn Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 19, số 3, Hà nội, 214-219.
29. Cao Đình Triều, 1997. Đứt gãy sinh chấn Sông Đà và Phong Thổ. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 19, số 4, Hà nội, 270-278.
30. Cao Đình Triều, 1997. Đặc trưng cấu trúc và trường ứng suất vỏ trái đất lãnh thổ Việt Nam. Thành tựu nghiên cứu Vật lý Địa cầu 1987-1997. NXB Khoa học-Kỹ thuật, Hà Nội, Trang 322-352.
31. Cao Đình Triều, Nguyễn Danh Soạn, 1998. Hệ thống đứt gãy chính lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở phân tích kết hợp tài liệu trọng lực, từ và ảnh vệ tinh. Tạp chí Địa chất, loạt A, Tập 247-số 7-8, Hà nội, 17-27.
32. Cao Dinh Trieu, 1998. The Bouguer Gravity anomalies and structure of the Crust in Vietnam. Collected Scientific Papers, Hydrometeolorogical service and Vietnam National Centre for Natural science and Technology,Hanoi, p.131-141.
33.Cao Đình Triều, 1998. Một số nét đặc trưng cấu trúc mặt ranh giới cơ bản vỏ trái đất khu vực Sơn La theo tài liệu trọng lực. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 13, Quyển 5, Hà nội,51-54.
34. Nguyễn Danh Soạn, Cao Đình Triều, 1998. Một số nét đặc trưng phân miền cấu trúc trường từ lãnh thổ Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 13, Quyển 5, Hà nội,46-50.
35. Cao Đình Triều, 1998. Phân vùng cấu trúc lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở trường trọng lực và từ. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 20, số 4, Hà nội,304-313.
36. Cao Đình Triều, 1999. Về một số quy luật hoạt động và khả năng dự báo khu vực phát sinh động đất mạnh ở Việt Nam. Tạp chí Địa Chất, loạt A, Số 251,3-4, Hà nội, 14-21.
37. Cao Đình Triều, 1999. Đứt gãy sinh chấn chủ yếu khu vực ven biển Miền Trung. Các công trình nghiên cứu Địa chất và Địa Vật lý biển, Tập V, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội, 234-248.
38. Cao Đình Triều, Đặng Thanh Hải, 1999. Một số nét đặc trưng về cấu trúc và hoạt động động đất đới đứt gãy Sông Hồng. Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị môi trường toàn quốc năm 1998, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà nội, 437-447.
39. Cao Đình Triều, Nguyễn Thanh Xuân, 1999. Đánh giá nguy hiểm động đất vùng Tây Bắc (Việt Nam) trên cơ sở tư liệu viễn thám và kỹ thuật hệ thông tin địa lý GIS. Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội thảo quản lý môi trường Việt Nam, 1999, Hà nội, 192-204.
40.Cao Dinh Trieu, Nguyen Xuan Binh, 1999. Crustal structures and Dynamics of the 1983(Ms6.6) Tuan Giao earthquake epicentral region. Geology and Petroleum in Vietnam, Hanoi, p. 107-118.
41. Cao Đình Triều, 1999. Đặc trưng cấu trúc vỏ Trái đất khu vực Sơn La và kế cận. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 21, số 2, Hà nội, 145-152.
42. Cao Đình Triều, Đinh Văn Toàn, 1999. Mô hình cấu trúc vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam và kế cận trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực. Tuyển tập các báo cáo khoa học tại Hội nghị công nghệ biển toàn quốc lần thứ IV, 12-13 tháng 11 năm 1998, Hà nội, 854-863.
43.Cao Dinh Trieu, Nguyen Thanh Xuan, Nguyen Cong Thang, Le Van Dung, Nguyen Huu Tuyen, 1999. Seismic hazard Assessment in Tay Bac, Vietnam. Journal of Geology, Series B-No 13-14, Hanoi, p 163-173.
44. Cao Đình Triều, Nguyễn Danh Soạn, 1999. Về một mô hìmh mật độ thạch quyển Địa khối Kon Tum. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 21, số 4, Hà nội, 272-281.
45. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, 2000. Một số kết quả bước đầu phân tích tài liệu biến dạng ở trạm Hoà Bình thời kỳ 1993-1998. Tạp chí Địa chất, số 257, 3-4, Hà nội, 5-11.
46. Cao Đình Triều, Nguyễn Thanh Xuân, 2000. Đánh gía trạng thái ứng suất vỏ Trái đất khu vực Tây Bắc Việt Nam trên cơ sở phân tích ảnh vệ tinh. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, tập 22, số 1, Hà nội, 1-9.
47. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, 2000. Về điều kiện kiến tạo địa chấn đới đữt gãy Sông Hồng trên phạm vi đất liền lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Địa chất, số 260, 9-10, Hà nội, 20-31.
48. Cao Đình Triều, Nguyễn Công Thăng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên 2000. Về đặc trưng hoạt động động đất đới đữt gãy Sông Hồng trên phạm vi đất liền lãnh thổ Việt nam. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Trường đại học Mỏ-Địa chất lần thứ 14, Quyển 4, Hà nội,130-134.
49. Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, Đỗ Văn Lĩnh, 2000. Hệ thống đứt gãy chính phần phía Nam lãnh thổ Việt Nam theo tài liệu trọng lực và từ. Địa chất-Tài nguyên-Môi trường Nam Việt Nam, Công trình kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Liên đoàn bản đồ địa chất Miền Nam, Liên đoàn bản đồ Địa chất Miền Nam xuất bản, Thành phố Hồ Chí Minh, trang 161-168.
50.Cao Dinh Trieu, 2000. Seismic activity in the Indochinese Peninsula and its Adjacent Areas. Journal of Geology, Series B-No 15-16, Hanoi, p 39-48.
51.Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, 2000. Mô hình mật độ vỏ Trái đất đới đứt gãy Sông Hồng trên phần đất liền lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 22-số 4, Hà nội, 347-354.
52.Cao Đình Triều, 2001. Động đất Thin Tóc (Biên giới Việt- Lào) Ms=5,3 ngày 19 tháng 2 năm 2001. Tạp chí Địa chất, loạt A, Tập 264-số 5-6, Hà nội, 1- 14.
53.Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, 2001. Thử nghiệm quan trắc trọng lực chính xác cao ở Việt Nam bằng máy CG-3. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 23-số 2, Hà nội, 146-153.
54.Lê Huy Minh, Lưu Việt Hùng, Cao Đình Triều, 2001. Một vài phương pháp hiện đại phân tích tài liệu từ hàng không áp dụng cho vùng Tuần Giáo. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 23-số 3, Hà nội, 207-216.
55. Phạm Huy Long, Nguyễn Xuân Bao, Đỗ Văn Lĩnh, Cao Đình Triều, 2001. Kiến tạo đứt gãy Nam Việt Nam. Tuyển tập công trình: Địa chất, Tài nguyên và Môi trường Nam Việt Nam, Tp. Hồ Chí Minh, 111-136.
56. Cao Dinh Trieu, Le Van Dung, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, 2002. Some preliminary results from study of the crustal deformatiom in Vietnam. Journal of Geodesy and Geodynamics. Vol.22 No1, Beijing, China, pp 40-45.
 57. Cao Đình Triều, 2002. Về mô hình mật độ Thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và kế cận dọc một số tuyến đặc trưng. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 270 (5-6), Hà Nội, trang 23 - 31.
58. Cao Dinh Trieu, Nguyen Cong Thang, Le Van Dung, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, 2002. The crustal structure and seismic activity of Indochinese Peninsula and ts adjacent areas. Advances in Natural Sciences. Vol.3, No1, National Centre for Science and Technology of Vietnam, p 92-103.
59. Đặng Thanh Hải, Nguyễn Đức Vinh, Cao Đình Triều, 2002.  Dự báo dài hạn động đất khu vực Lai Châu - Điện Biên trên cơ sở mô hình thời gian - cấp độ mạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 40, Số 4, Hà Nội, 45 - 53.
60. Cao Đình Triều, Phạm Huy Long 2002. Một số nét đặc trưng kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 24-số 3, Hà nội, trang 261-272.
61. Cao Đình Triều, Đỗ Văn Lĩnh, Nguyễn Quốc Dũng, Mai Xuân Bách, 2002. Động đất Vũng Tàu ngày 25 tháng 8 năm 2002 và đặc trưng hoạt động động đất ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Tuyển tập báo cáo và tham luận, Công tác nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Các Khoa học về Trái đất, TP Hồ Chí Minh, trang 220 - 234.
62. Phạm Huy Long, Cao Đình Triều, Tạ Thị Thu Hoài, 2002. Lịch sử tiến hoá kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam. Địa chất-tài nguyên- Môi trường Nam Việt Nam, TP Hồ Chí Minh, trang 91 - 97.
63. Cao Đình Triều, 2002. Đặc trưng hoạt động động đất khu vực Tuần Giáo và kế cận. Tạp chí Các khoa học và Công Nghệ, Tập 24-số 5, Hà nội, trang 40-51.
64.Cao Dinh Trieu, 2002. Some characteristic features of seismotectonic conditions and seismic regime of the Tuan Giao earthquake area. Journal of Geology, Series B-No 19-20, Hanoi, p 54-68.
65. Lê Huy Minh, Lưu Việt Hùng, Cao Đình Triều, 2002. Sử dụng trường Verto Gradient ngang cực đại trong việc minh giải tài liệu từ và trọng lực ở Việt Nam. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 24-số 1, Hà nội, trang 67-80.
66.Cao Dinh Trieu, 2003. Deep structure, resent dynamics and seismic activity in Red river fault Zone in Vietnam. Journal of Geodesy and Geodynamics, Vol. 23, No. 1, Beijing, China, p 93-102.
67. Cao Đình Triều,  2003. Đặc trưng động đất vùng chấn tâm Tuần Giáo 1983. Tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tập 25-số 1, Hà nội, trang 9-14.
68. Cao Đình Triều, Lê Văn Dung, Nguyễn Hữu Tuyên, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, 2002. Sử dụng phương pháp thăm dò trọng lực chi tiết nghiên cứu cấu trúc đứt gãy khu cực nhà máy thuỷ điện Sơn La. Tuyển tập Hội thảo khoa học Động đất và một số dạng tai biến tự nhiên khác vùng Tây Bắc Việt Nam, tháng 10-2002. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà nội, trang 45-64.
69. Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, 2003. Về kiến tạo đứt gãy Biển Đông và kế cận trong Kainozoi. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, Tập 3-số 3, Hà nội, trang 17-31.
70. Cao Đình Triều, Đặng Thanh Hải, Mai Xuân Bách, Ngô Gia Thắng, 2003. Các đới đứt gãy hoạt động ở phần phía Bắc lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 279 (11-12), Hà Nội, trang 8 - 19.
71. Cao Đình Triều, Mai Xuân Bách, V.S. Geyko, 2004. Đặc trưng phân đới cấu trúc thạch quyển Việt Nam theo tài liệu địa vật lý. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 285 (11-12), Hà Nội, trang 177 - 187.
72. Cao Đình Triều, Nguyễn Tiến Hóa, Mai Xuân Bách, Phạm Nam Hưng, 2004. Nghiên cứu đặc trưng cấu trúc mặt ranh giới N-Q đồng bằng Nam Bộ trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực kết hợp với tài liệu địa chất-địa vật lý khác. Tuyển tập báo cáo nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực các khoa học về Trái đất phục vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội khu vực Nam Bộ. Tp Hồ Chí Minh, trang 36 - 50.
73. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hữu Tuyên, Thái Anh Tuấn, 2004. Các đới cấu trúc vỏ Trái đất vùn Tây Bắc Việt Nam theo tài liệu trọng lực. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 26, số 3, Hà nội, 244-257.
74. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, 2005. Sử dụng phương pháp vi trọng lực nghiên cứu đới phá hủy của đứt gãy Sơn La tại vùng chấn tâm động đất Tuần Giáo. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 286 (1-2), Hà Nội, trang 29 - 38.
75.Cao Dinh Trieu, Nguyen Huu Tuyen, Le Van Dung, Pham Nam Hung, Mai Xuan Bach and Thai Anh Tuan, 2005. Evolution of faulting tectonic in Southeast Asia. Journal of Geodesy and Geodynamics, Vol. 25, No. 1, Beijing, China, p 51- 59.
76. Cao Đình Triều, 2005. Một số nét đặc trưng về hoạt tính địa động lực của thạch quyển và manti Việt Nam theo tài liệu địa vật lý. Báo cáo Khoa học tại Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1975-2005 (19/5/2005), Quyển III, Hà Nội, trang 273 - 290.
77.Cao Dinh Trieu, Nguyen Huu Tuyen, Le Van Dung, Pham Nam Hung, Mai Xuan Bach and Thai Anh Tuan, 2005. Seismotectonic features of Vietnam territory. Activity reports, Vietnam-Italian cooperation in earthquake study: results and perspectives, Hanoi, p 29- 54.
78. Cao Đình Triều, 2005. Khai quát về đặc trưng hoạt động động đất thạch quyển Việt Nam và kế cận. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỷ niệm 60 năm Địa chất Việt Nam, 10/2005), Hà Nội, trang 466 - 479.
79. Cao Đình Triều, Geiko V.S., Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2005. Bước đầu thiết lập mô hình vận tốc truyền sóng dọc (P) và trạng thái ứng suất của   thạch quyển và manti Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam lần thứ 4, Hà Nội, trang 267 - 279.
80. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Nguyễn Hữu Tuyên, 2005. Một số nét đặc trưng về kiến tạo địa chấn khu vực Tuần Giáo và kế cận. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học Kỹ thuật Địa vật lý Việt Nam lần thứ 4, Hà Nội, trang 255 - 266.
81.Cao Dinh Trieu, 2004. An overview of seismic activity in Vietnam and surounding area. Workshop on Natural environment, sustainable protction and conservation: Italy-Vietnam cooperation perspectives, Hai Phong, p 148 - 168.
82. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, 2005. Khả năng sử dụng tài liệu trọng lực để nghiên cứu đới khe nứt kiến tạo. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 27, số 4, Hà nội, 365-373.
83. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, 2006. Vê vấn đề nâng cao hiệu quả của phép hiệu chỉnh địa hình trong thăm dò trọng lực ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 292 (1-2), Hà Nội, trang 39 - 48.
84. Cao Đình Triều, 2006. Đặc trưng hoạt động động đất vùng biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 293 (3-4), Hà Nội, trang 44 - 54.
85. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, 2006. Áp dụng phương pháp trọng lực chính xác cao trong nghiên cứu cấu trúc địa chất nông ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Mỏ Địa chất, Số 14, Hà Nội, trang 61 - 66.
86. Cao Đình Triều, Nguyễn Hữu tuyên, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2006. Một số nét đặc trưng về kiến tạo địa chấn đới đứt gãy Sông Hồng. Tạp chí Khoa học – Kỹ thuật Mỏ Địa chất, Số 14, Hà Nội, trang 67 - 73.
87. Cao Đình Triều, Lê Văn dũng, Thái Anh Tuấn, 2006. Về thuật toán hiệu chỉnh địa hình trong thăm dò trọng lực ở Việt nam. Tạp chí Khoa học – Công nghệ, Tập 44, Số 2, Hà Nội, trang 106 - 113.
88. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, 2006. Mối quan hệ giữa đặc trưng cấu trúc vỏ Trái đất và hoạt động động đất Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 28, số 2, Hà nội, 155-164.
89. Cao Dinh Trieu, Mai Xuan Bach, 2006. Some new outcomes of the crustal structure of Vietnam territory. Proceeding of the 8th SEGJ Internationnal Symposium- Imaging and Interpretation, Kyoto, Japan, November, 26- 28, 2006, p 1-6.
90. Đặng Thanh Hải, Cao Đình Triều, 2006. Đứt gãy hoạt động và động đất ở Miền Nam Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 297 (11-12), Hà Nội, trang 11 - 23.
91. Ngô Thị Lư, Rogozhin E.A., Cao Đình Triều, 2006. Một số biểu hiện địa chất có khả năng là dấu tích sóng thần cổ dọc bờ biển Nam Trung Bộ Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 297 (11-12), Hà Nội, trang 24 - 29.
92. Lê Duy Bách, Cao Đình Triều, Ngô Gia Thắng, 2007. Kiến tạo - Địa động lực Kainozoi muộn vùng thềm lục địa đông nam Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT ĐVL Việt nam lần thứ 5, Tp. Hồ Chí Minh, trang 21 - 30.
93. Cao Đình Triều, Ngô Thị Lư, Mai Xuân Bách, Nguyễn Hữu Tuyên, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, 2007. Dự báo cực đại động đất phần đất liền lãnh thổ Việt Nam trên cơ sở phân loại dạng vỏ Trái đất. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT ĐVL Việt nam lần thứ 5, Tp. Hồ Chí Minh, trang 159 - 171.
94. Cao Đình Triều, Rogozhin E.A., Ngô Thị Lư, Nguyễn Hữu Tuyên, Mai Xuân Bách, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, 2007. Sóng thần có thể đã có thể tác động đến bờ biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị KHKT ĐVL Việt nam lần thứ 5, Tp. Hồ Chí Minh, trang 172 - 181.
95. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Thái Anh Tuấn, 2007. Nâng cao hiệu quả của phương pháp thăm dò trọng lực ở Việt Nam. Tạp chí Các Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 20/10-2007, Hà nội, 59-63.
96. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Cao Đình Trọng, 2007. Thiết lập danh mục động đất, dự báo động đất ở Việt Nam trên cơ sở phần mềm CN. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 300 (5-6), Hà Nội, trang 35 - 49.
97. Cao Đình Triều, 2007. Cổ sóng thần – Một định hướng nghiên cứu mới được triển khai ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội thảo ảnh hưởng của sóng thần đối với cộng đồng dân cư ven biển đề xuất một số biện pháp phòng tránh, Tp. Hai phòng, trang 26 - 37.
98. Lê Duy Bách, Ngô Gia Thắng, Cao Đình Triều, 2007. Đặc điểm kiến tạo Pliocen - Đệ tứ đông nam thềm lục địa Việt Nam. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 29, số 3, Hà nội, trang 218-227.
99. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, 2007. Bước đầu áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 29, số 4, Hà nội, trang 333- 341.
100. Cao Đình Triều, Lê văn Dũng, Cao Đình Trọng, 2008. Áp dụng phương pháp tất định mới trong nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội thảo Khoa học toàn quốc Tai biến địa chất và giải pháp phòng chống, Tp. Hà Nội, trang 31 - 43.
101. Cao Đình Triều, 2008. Rủi ro động đất ở các tỉnh Tây Bắc Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội thảo Khoa học toàn quốc Tai biến địa chất và giải pháp phòng chống, Tp. Hà Nội, trang 52 - 60.
102. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, 2008. Nâng cao hiệu quả của phương pháp trọng lực trong nghiên cứu cấu trúc nóng trước Kainozoi ở Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị Dầu khí Việt nam  30 năm phát triển và Hội nhập, Tp. Hà Nội, trang 557 - 566.
103. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, 2008. Một số đặc điểm về cấu trúc địa chất Kainozoi vùng tây nam miền võng Hà Nội trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực kết hợp với tài liệu địa chất - địa vật lý khác. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 305 (3-4), Hà Nội, trang 24 - 33.
104. Cao Đình Triều, S. Tatiana, 2008. Mô hình cấu trúc vận tốc sóng dọc P của Manti khu vực Đông Nam Châu Á. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 30, số 2, Hà nội, trang 176- 184.
105. Cao Đình Triều, Thái Anh Tuấn, Cao Đình Trọng, 2008. Một số nét đặc trưng về kiến tạo địa chấn khu vực Đông Nam á. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 306 (5-6), Hà Nội, trang 3 - 13.
106.Cao Dinh Trieu, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, 2008. Some features of seismic activity in Vietnam. ASEAN Journal on Science & Technology for Development, Vol. 25, No. 1, p 95 - 116.
107. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, 2008. Đới đứt gãy sâu có nguy cơ phát sinh động đất mạnh trên phạm vi Biển Đông Việt Nam và kế cận. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất Biển toàn quốc lần thứ nhất, Tp. Hạ Long, 9-10/10/2008, trang 491 - 497.
108. Ngô Gia Thắng, Lê Duy Bách, Cao Đình Triều, 2008. Các dấu tích “sóng thần” phát hiện được trên các đảo ven bờ biển Miền Trung Việt Nam. Báo cáo khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất Biển toàn quốc lần thứ nhất, Tp. Hạ Long, 9-10/10/2008, trang 547 -  556.
109.Cao Dinh Trieu, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, Thai Anh Tuan, Cao Dinh Trong, 2008. Seismic hazard assessment of Vietnam territory on the basis of deterministic approach. Journal of Geology, Series B, No. 31 – 32, p 220 - 230.
110.Cao Dinh Trieu, G.F. Panza, A. Peresan, F. Vaccari, F. Romanelli, Nguyen Huu Tuyen, Pham Nam Hung, Le Van Dung, Mai Xuan Bach, Thai Anh Tuan, Cao Dinh Trong, 2008. Some new outcomes of the intermediate term earthquake prediction in Vietnam. Journal of Geology, Series B, No. 31 – 32, p 231 -  240.
111. Nguyen Hong Phuong, Cao Dinh Trieu, F. Romanelli, F. Vaccari, 2008. Realistic estimation of seismic ground motion in Hanoi city using synthetic seismograms. Journal of Geology, Series B, No. 31 – 32, p 181 - 191.
112. Cao Đình Triều, Thái Anh Tuấn, Mai Xuân Bách, Cao Đình Trọng, 2009. Một số nét đặc trưng hoạt động động đất các đới ranh giới mảng khu vực Đông Nam Châu Á. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 30, số 4, Hà nội, trang 514- 523.
113. Nguyễn Hồng Phương, Cao Đình Triều, F. Romanelli, F. Caccari, 2009. Nghiên cứu các hiệu ứng nền địa phương do tác động của động đất tại thành phố Hà Nội bằng kịch bản rung động nền. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 30, số 4, Hà nội, trang 524- 533.
114. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, Mai Xuân Bách, Nguyễn Hữu Tuyên, Bùi Anh Nam, 2009. Một số kết quả bước đầu nghiên cứu cấu trúc móng trước Kainozoi khu vực Tp. Hồ Chí Minh và kế cận trên cơ sở tài liệu trọng lực. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 31, số 4, Hà nội, trang 335- 345.
115. Cao Dinh Trieu and Pham Nam Hung, 2009. On efficiency of gravity method in studying Pre-Cenozoic basement in Vietnam. Journal of Geodesy and Geodynamics, Vol. 29, No. 5, Beijing, China, p 11- 17.
116. Cao Đình Triều, Rogozhin E.A., Yunga S.L., Ngô Thị Lư, Nguyễn Hữu Tuyên, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Duy Bách, 2009. Một số kết quả bước đầu khảo sát dấu vết nghi ngờ do hoạt động của động đất cổ để lại tại miền Tây Bắc Bộ, Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 311 (3-4), Hà Nội, trang 1 - 10.
117. Cao Đình Triều, Stvetkova T., Bùi Anh Nam, Nguyễn Đức Vinh, Thái Anh Tuấn, 2009. Mô hình vận tốc sóng dọc thạch quyển và manti Đông Nam Châu Á. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 1 - 8.
118. Starostenko V. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Lê Văn Dũng, Nguyễn Xuân Bình, 2009. Một số nét đặc trưng cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam và các khu vực kề cận trên cơ sở phân tích cắt lớp sóng dọc địa chấn P và trọng lực vệ tinh. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 9 - 17.
119. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, Nguyễn Đức Vinh, 2009. Đặc trưng hoạt động động đất ở các đới ranh giới mảng thạch quyển thuộc Đông Nam Châu Á. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 18 - 26.
120. Peresan A., Cao Đình Triều, Mai Xuân Bách, Nguyễn Thế Hùng, Bùi Anh Nam, Nguyễn Xuân Bình, 2009. Hoạt động động đất ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 27 - 37.
121. Rogozhin E., Cao Đình Triều, Ngô Thị Lư, Nguyễn Hữu Tuyên, 2009. Nghiên cứu cổ động đất và cổ sóng thần ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 38 - 46.
122. Cao Đình Triều, Panza G.F., Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng, 2009. Nghiên cứu dự báo trung hạn động đất ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 47 - 55.
123. Cao Đình Triều, Franko V., Nguyễn Hữu Tuyên, Nguyễn Thế Hùng, 2009. Nghiên cứu tai biến động đất ở Việt Nam trên cơ sở phương pháp tất định mới. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 56 - 62.
124. Cao Đình Triều, Fabio R., Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2009. Áp dụng phương pháp hàm Green trong nghiên cứu sóng thần ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 314 (9-10), Hà Nội, trang 63 - 74.
125. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2010. Mô hình sóng P và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt nam và kế cận. Tuyển tập Hội nghị KH kỷ niệm 35 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam (1975-2010), tiểu ban Các Khoa học về Trái đất, trang 110-116.
126. Cao Đình Triều, Ngô Gia Thắng, Mai Xuân Bách, Phạm Nam Hưng, Bui Anh Nam, 2010. Động đất Bắc Yên và động đất Mai Sơn ngày 26 tháng 11 năm 2009. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 320 (9-10), Hà Nội, trang 241 - 252.
127. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Thái Anh Tuấn, 2010. Độ nguy hiểm động đất khu vực Tây Bắc bộ và các vùng kế cận. Tạp chí Địa chất, loạt A, Số 320 (9-10), Hà Nội, trang 253 - 262.
128. Donginov E.A., Baskin Iu.V., Belousov G.P., Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, 2010. Luận giải về các cấu trúc dạng rìft Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Địa chất và Địa vật lý thăm dò, Số 5, năm 2010. Mascơva, trang 3-8 (Tiếng Nga).
129. T.P. Belousov,..., Cao Đình Triều, 2009. Ứng suất cổ Tây Bắc Việt Nam và một số quy luật địa động lực anpi. Tạp chí các vấn đề về địa chấn công trình. Tập 36, số 4, Mocscơva, trang 13-24 (Tiếng Nga).
 130. Phạm Nam Hưng, Cao Đình Triều, 2010. Áp dụng phương pháp trọng lực chi tiết trong nghiện cứu quặng sát và Crômit. Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học lần thứ 19 Đại học Mỏ và Địa chất. Hà Nội, trang 8-17.
131. Cao Đình Triều và nnk, 2011. Một số kết quả nghiên cứu phân bố sò, điệp khu vực Nhgệ An. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 33, số 2, Hà nội, trang 97- 108.
132. Cao Đình Trọng, Cao Đình Triều, Nguyễn Đức Vinh, 2011. Ứng dụng mạng nơrol trong dự báo độ lớn (magnitude) động đất khu vực Tây Bắc. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, tập 33, số 2, Hà nội, trang 151- 163.
133. Cao Đình Triều và nnk, 2011. Kết quả bước đầu điều tra khảo sát cổ động đất và cổ sóng thần ven biển Nghệ Tĩnh. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 34/4-2011, Hà nội, trang 84- 88.
134. Cao Đình Trọng, Cao Đình Triều, 2011. Thử nghiệm áp dụng mạng nơron trong dự báo động đất mạnh khu vực Tây Bắc. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, số 34/4-2011, Hà nội, trang 89- 93.
135. Cao Đình Triều, Mai Xuân Bách, Phạm Nam Hưng, 2012. Một số nét cơ bản về cấu trúc Manti và thạch quyển Đông Nam Á. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 1-9.
136. Cao Đình Triều, và nnk, 2012. Đặc điểm địa động lực hiện đại vùng ven biển Việt Nam. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 10-21.
137. Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, 2012. Về khả năng sử dụng phép đo trọng lực chính xác cao trong nghiên cứu chuyển động thẳng đứng vỏ Trái đất ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 22-30.
138. Cao Đình Triều, Nguyễn Đức Vinh, 2012. Phân đoạn đứt gãy trong đánh giá động đất cực đại ở Việt Nam. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 59-68.
139. Cao Đình Triều, Phạm Văn Hùng, 2012. Khoanh vùng dự báo nguy cơ sụt lún đất thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 90-100.
140. Cao Đình Triều, Ngô Gia Thắng, Bùi Anh Nam, 2012. Một số kết quả bước đầu nghiên cứu sóng thần cổ ở vùng ven biển Nghệ An. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 167-179.
141. Cao Đình Trọng, Cao Đình Triều, 2012. Về khả năng áp dụng phương pháp mạng nơron nhân tạo trong dự báo trung hạn động đất. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 31-39.
142. Lê Văn Dũng, Cao Đình Triều, 2012. Biểu hiện hoạt động của thạch quyển ở miền Tây bắc bộ. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 111-123.
143. Lê Văn Dũng, Cao Đình Triều, Phạm Nam Hưng, Thái Anh Tuấn, Mai Xuân Bách, 2012. Tiếp cận mô hình hóa trong đánh giá hiệu ứng nền khu vực thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí  Minh. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học quốc tế, Hà Nội, trang 190-203.
144. Zait. L.N, Cao Đình Triều, Svetcova. TA, 2012. Cấu trúc vận tốc của Manti và nóng chảy phần trên của manti khu vực Đông Nam Á (Tiếng Nga). Tạp chí Địa vật lý, Số 33-Tập 4, Kiev, trang 108-127.
145. Nguyễn Hữu Tuyên, Chu Văn Ngợi, Cao Đình Triều, 2012. Ứng dụng thuật toán Cora 3 dự báo động đất với M>=5,0 vùng Tuần Giáo và các vùng kế cận.. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 131-144.
146. Nguyễn Hữu Tuyên, Cao Đình Triều, Phùng Thi Thu Hằng, 2012. Phân khối cấu trúc địa động lực hiện đại vùng Tuần Giáo và kế cận. Tạp chí Địa chất, Số 331-332, Hà Nội, trang 145-154.
147. Cao Đình Triều, Đinh Quốc Văn, Bùi Anh Nam, Hà Vĩnh Long, 2013. Một số kết quả nghiên cứu bước đầu về động đất kích thích hồ thủy điện Sông Tranh 2. Tạp chí Địa chất, Số 333, Hà Nội, trang 1-14.
148. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Việt Cường, Cao Đình Trọng, 2013. Đặc điểm phân khối địa động lực hiện đại thạch quyển và vỏ Trái đất lãnh thổ Việt Nam. Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển, số 3A, tập 13. Hà Nội, trang 139-149.
149. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Bùi Anh Nam, Cao Đình Trọng, Mai Thị Hồng Thắm, 2013. Một số nét về đặc điểm địa chấn kiến tạo lưu vực Sông Cả - Rào Nậy. Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Biển, số 3A, tập 13. Hà Nội, trang 183-191.
150. Cao Dinh Trieu, Cao Dinh Trong, Le Van Dung, Thai Anh Tuan, Dinh Quoc Van, Ha Vinh Long, 2014. Triggered earthquake study in Tranh River No.2 (Vietnam) Hydropower Reservoir. Journal of the Geological Society of India, Volume 84, Issue 3, pp 319-325.
151. Cao Đình Triều, Nguyễn Du Hưng, Đào Viết Cảnh, 2014. Đặc điểm phân dị vỏ Trái đất bể Phú Khánh và vùng kế cận. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 341-345 (3-8/2014). Hà Nội, trang 237-246.
152. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách, Cao Đình Trọng, Đào Viết Cảnh, 2014. Luận giải về mối quan hệ giữa mô hình cấu trúc vận tốc song P của manti và hoạt tính địa động lực hiện đại thạch quyển Đông Nam Á. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 341-345 (3-8/2014). Hà Nội, trang 264-272.
153. Ngô Gia Thắng, Phùng Thị Thu Hằng, Cao Đình Triều, 2014. Tốc độ biến dạng thẳng đứng vỏ Trái đất khu vực Sông Cả - Rào Nậy trong Tân kiến tạo. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 341-345 (3-8/2014). Hà Nội, trang 190-199.
154. Phùng Thị Thu Hằng,  Ngô Gia Thắng, Cao Đình Triều, 2014. Phân khối cấu trúc Tân kiến tạo và Kiến tạo hiện đại khu vực Sông Cả - Rào Nậy. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 341-345 (3-8/2014). Hà Nội, trang 214-225.
155. Nguyễn Hữu Tuyên, Chu Văn Ngợi, Cao Đình Triều, Ngô Thị Lư, Lê Văn Dũng, Mai Xuân Bách, 2014. Xác định trạng thái cổ ứng suất và ứng suất hiện đại khu vực ven biển Bắc Trung Bộ theo phương pháp phân tích khe nứt nội lớp. Tạp chí Địa chất, Loạt A, số 341-345 (3-8/2014). Hà Nội, trang 200-213.
156. Cao Dinh Trieu, Cao Dinh Trong, Le Van Dung, Thai Anh Tuan, Dinh Quoc Van, Ha Vinh Long, 2014. Triggered earthquake study in Tranh River No.2 (Vietnam) Hydropower Reservoir. Journal of Geological Society of India, Volume 84, Issue 3, pp 319-325.
157. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng Mai Xuân Bách, Thái Anh Tuấn, 2015. Đánh giá độ nguy hiểm động đất lưu vực Sông Cả - Rào Nậy. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, Tập 1, số 1 (1/2015). Hà Nội, trang 13-20.
 
SÁCH ĐÃ PHÁT HÀNH
 
1.Nguyễn Đình Xuyên;Cao Đình Triều..., 1990. Phân vùng nhỏ động đất thành phố Hà nội. Nhà xuất bản Khoa học-Kỹ thuật, Hà nội, 108 trang.
2. Nguyễn Đình Xuyên;Cao Đình Triều, 1990. Động đất Tuần Giáo ngày 24.6.83. Nhà xuất bản Khoa học-Kỹ thuật, Hà nội,107 trang.
3.Cao Dình Trieu, 1991. Deep structures and characteristics of seismic activity on the territory of Vietnam, Science and Technics Publishing House. Hanoi,pp140.
4. Cao Đình Triều, 2000. Trọng lực và phương pháp thăm dò trọng lực. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 276 trang.
5. Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, 2002. Kiến tạo đứt gãy lãnh thổ Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 208 trang.
6. Cao Đình Triều, 2005. Trường Địa vật lý và cấu trúc thạch quyển lãnh thổ Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 330 trang.
7. Cao Đình Triều, Nguyễn Đình Xuyên, Nguyễn Hồng Phương, Nguyễn Thanh Tùng, 2006. Tai biến động đất các tỉnh Tây Bắc Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 216 trang.
8. Cao Đình Triều, 2008. Tai biến động đất và sóng thần, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 156 trang.
9. Cao Đình Triều, 2008. Động đất, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 312 trang.
10. Cao Đình Triều, 2010. Tai biến Động đất ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 304 trang.
11. Cao Dinh Trieu, 2010. Seismic Hazards in Vietnam, Science and Technics Publishing House, Hanoi, pp 182.
12. Cao Đình Triều, 2012. Tai biến động đất và sóng thần (Tái bản lần thứ nhất). NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 178 trang.
13. Cao Đình Triều, 2012. Tai biến động đất và biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 167 trang.
14. Cao Đình Triều, Phạm Văn Hùng, 2012. Tai biến Địa chất Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 171 trang.
15. Cao Đình Triều, Phạm Huy Long, Đỗ Văn Lĩnh, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, 2013. Địa động lực hiện đại lãnh thổ Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 242 trang.
16. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Nguyễn Hữu Tuyên, Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, 2013. Tiếp cận tất định mới trong nghiên cứu tai biến địa chấn ở Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 170 trang.
17. Cao Đình Triều, Cao Đình Trọng, Lê Văn Dũng, 2014. Vật lý Trái đất (Giáo trình). Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 300 trang.  
18. Cao Đình Triều, Lê Văn Dũng, Cao Đình Trọng, Phạm Nam Hưng, Mai Xuân Bách, 2014. Tai biến địa chấn lưu vực Sông Cả - Rào Nậy. Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, 190 trang.
 
 
Luận văn Tiến Sỹ
 
1. Cao Đình Triều, 1983. Cấu trúc sâu vỏ Trái đất Miền Bắc Việt Nam trên cơ sở phân tích tài liệu trọng lực. Luận án TS, Hà Nội, 150 trang.
Nếu bạn chưa có tài khoản trên website hãy đăng ký tại đây. Ban quản lý sẽ xem xét và duyệt hồ sơ của bạn trong thời gian ngắn nhất! Xin cảm ơn!
Dự báo thời tiết
Lựa chọn khu vực
Hà Nội
 • Hà Nội
 • TP. HCM
 • Đà Nẵng
 • Cần Thơ
 • Hải Phòng
 • Nha Trang
Thứ 5, 06/08/2020 23:06 GMT + 7
 
Copyright © 2014 - Viện Địa vật lý ứng dụng
Địa chỉ: 42C/41/210 Đội Cấn, Ba Đình – Hà Nội 
Điện thoại:  0913380853       fax: 04 37912969   
Email: cdtrieu@gmail.com
Thiết kế web bởi Web123.vn