Orientation - research results

Điều tra và dự báo nguy cơ động đất, nứt sụt và trượt lở đất ở khu vực Hà Nội

1- Tên dự án: Điều tra và dự báo nguy cơ động đất, nứt sụt và trượt lở đất ở khu vực Hà Nội

2- Chủ nhiệm dự án
Họ và tên: ThS. Thái Anh Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 16/ 06/ 1980; Giới tính: Nam
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ

3- Mục tiêu của dự án
Khoanh vùng dự báo nguy cơ tai biến địa chất nội sinh đặc thù (động đất, nứt – sụt đất và trượt – lở đất) thành phố Hà Nội trên cơ sở nghiên cứu đặc điểm cấu trúc đứt gãy, địa động lực hiện đại và tài liệu điều tra.