02Aug

Đề tài KC08

Orientation - research results, Topic - ongoing project

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI: 1. Xác định được tổ hợp phương pháp tối ưu và hiện đại để xác định đặc điểm cấu trúc vỏ Trái đất, đứt gãy hoạt động, dự báo động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất lưu vực Sông Cả-Rào Nậy. 2. Đánh giá được mức độ tác […]