Đề tài - dự án đang thực hiện

Đánh giá ảnh hưởng của trường phóng xạ tự nhiên đến sức khoẻ cộng đồng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại

1- Tên đề án:  “Đánh giá ảnh hưởng của trường phóng xạ tự nhiên đến sức khỏe cộng đồng và biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại.” 

2-  Chủ nhiệm đề án
Họ và tên: TS Nguyễn Tài Thinh
Ngày, tháng, năm sinh: 24/ 01/ 1942; Giới tính: Nam
Học hàm, học vị:    Tiến sỹ
Chức danh khoa học:    Kỹ sư Cao Cấp

3- Mục tiêu của đề án
– Xác định đặc điểm của chiếu xạ môi trường tự nhiên (chiếu ngoài) phần đất liền lãnh thổ Việt Nam và ảnh hưởng của nó tới sức khỏe cộng đồng.
– Kiến nghị biện pháp phòng tránh, giảm thiểu tác hại đến sức khỏe cộng đồng.
– Tạo cơ sở dữ liệu tham khảo cho việc quan trắc biến đổi bức xạ môi trường tự nhiên.