Đề tài - dự án đang thực hiện

Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng dự báo tai biến địa chất môi trường dọc Quốc Lộ 7

1- Tên dự án
Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng dự báo tai biến địa chất môi trường đặc thù: động đất, nứt – sụt đất, trượt – lở đất, lũ quét dọc QL7. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật – công trình và mô hình phòng ngừa, khắc phục, giảm thiểu thiệt hại thiên tai.

2- Chủ nhiệm dự án
– Họ và tên: ThS. Mai Xuân Bách
– Ngày, tháng, năm sinh: 19/ 2/ 1976; Giới tính: Nam
– Học hàm, học vị: Thạc Sỹ

3- Mục tiêu của dự án
1. Điều tra, đánh giá và khoanh vùng dự báo các tai biến địa chất môi trường  đặc thù (Động đất, nứt – sụt đất, Trượt – lở đất và lũ quét dọc quốc lộ 7.
2. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật – công trình và mô hình phòng ngừa, khắc phục giảm thiểu thiệt hại thiên tai đối với các quốc lộ 7.