Đề tài KC08

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI:

1. Xác định được tổ hợp phương pháp tối ưu và hiện đại để xác định đặc điểm cấu trúc vỏ Trái đất, đứt gãy hoạt động, dự báo động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất lưu vực Sông Cả-Rào Nậy.
2. Đánh giá được mức độ tác động của động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất lưu vực Sông Cả-Rào Nậy.
3. Dự báo và đề xuất được các biện pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai

NỘI DUNG NCKH & TRIỂN KHAI THỰC NGHIỆM CỦA ĐỀ TÀI
Thu thập các tài liệu hiện có về địa chất, địa vật lý, địa động lực hiện đại, đứt gãy hoạt động và tai biến tự nhiên có liên quan (động đất, trượt lở, nứt sụt đất) ở lưu vực sông Cả-Rào Nậy;
Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá và thành lập các sơ đồ cấu trúc vỏ Trái đất và đứt gãy hoạt động, sơ đồ địa động lực hiện đại, các sơ đồ hiện trạng và dự báo tai biến động đất, trượt lở, nứt sụt đất lưu vực Sông Cả-Rào Nậy, thể hiện ở tỷ lệ 1/200.000;
Nghiên cứu, khảo sát đánh giá và thành lập các bản đồ chi tiết về hiện trạng động đất và dự báo tai biến động đất kích thích, các bản đồ chi tiết về hiện trạng và dự báo tai biến trượt lở, nứt sụt đất khu vực thủy điện Khe Bố và Bản Vẽ tỷ lệ 1/ 50.000;
Nghiên cứu đánh giá mức độ tác động của động đất kích thích, trượt lở, nứt sụt đất khu vực thủy điện Khe Bố và Bản Vẽ; các biện pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.